production / Roman Zelenkov
photo / Andrey Zhernovoy
model / Anastasia Stavskaya
make up & hair / Anastasia Knysh